Handelsagent en Tussenpersonen

U bent ondernemer en wilt exporteren. Wie regelt de zaken op de plaats van bestemming? U kunt ervoor kiezen de afnemer zelf te benaderen maar ook een derde partij inzetten. Een mogelijkheid is de handelsagent.Handelsagent en Tussenpersonen rotterdam

De handelsagent is meestal een zelfstandig ondernemer die uit naam van u opdrachten tot levering binnensleept. Dit tegen een vergoeding in de vorm van een bepaalde provisie. Meestal volgt de vergoeding naar prestatie.

Handelsagenten kunnen optreden als vertegenwoordiger. Hierdoor wordt het mogelijk om een rechtsgeldige overeenkomst te laten ontstaan tussen een Nederlandse ondernemer en een ondernemer in het buitenland.

Een handelsagent is niemand anders dan de bemiddelaar voor een ondernemer in meestal een ander land. Met bemiddelen bedoelen we dan in dit geval uitsluitend een economische activiteit. De invulling kan bestaan uit het leggen van contacten of het sluiten van een deal waarbij de ondernemer al eerder het voorwerk heeft gedaan.

De handelsagentuur-overeenkomst

In de handelsagentuur overeenkomst wordt vastgelegd wat de rechten en plichten van de handelsagent, de afnemer en de leverancier zijn.

Bij het sluiten van overeenkomsten met rechtspersonen is het van belang de volmacht vast te leggen. De handelsagent moet dus duidelijk maken aan de afnemers in hoeverre hij of zij gerechtigd is om een bepaalde opdracht te aanvaarden uit naam van de leverancier.

De advocaat handelsrecht ziet er op toe dat er geen essentiële onderdelen missen in de handelsagentuur-overeenkomst. Om een beknopt overzicht te geven van de onderdelen laten wij hieronder enkele punten zien:

  1. Aard en doel van de overeenkomst
  2. Datum en duur van de afgesloten overeenkomst
  3. Werkingsbereik (geografisch)
  4. Verplichtingen van de handelsagent
  5. Verplichtingen van de principaal (de ondernemer)
  6. Vergoeding en betaling van de commissie aan de handelsagent
  7. Concurrentiebeding van de handelsagent (maximaal 2 jaar na beëindiging)
  8. Beëindiging van de overeenkomst en de gevolgen hiervan, zoals een boeten of schadevergoeding
  9. Toepasselijk recht
  10. Bevoegde rechter

Naast de agentuurovereenkomst is er ook nog een zogenaamde wederverkoopovereenkomst. In deze overeenkomst, die de advocaat handelsrecht voor u kan opstellen en toetsen aan juridische regels, worden zaken vastgelegd die te maken hebben met de zaken op commercieel gebied.

Leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, rechten en plichten van de betrokken partijen maar ook garanties en claims. Dit zijn maar enkele voorbeelden van bepalingen in deze overeenkomst.

Opgelet!

Bij het opstellen van een handelsagentuur-overeenkomst en een wederverkopersovereenkomst hebben we te maken met het mededingingsrecht. U dient zich ervan bewust te zijn dat zowel Europese als Nederlandse regelgeving van toepassing is.

Ook is het van belang dat de overeenkomst zich houdt aan het kartelverbod. Samenwerken met andere ondernemingen mag, maar de concurrentie mag niet worden beperkt in het handelsverkeer.

Wilt u zeker weten dat uw handel en wandel voldoet aan de letter van nationale en internationale wetgeving op het gebied van het handelsrecht? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor om de contracten door te lichten. Ons kantoor heeft alle expertise op het gebied van handelsrecht in huis om uw onderneming te adviseren en te ondersteunen. Neem vandaag nog contact op met de advocaat handelsrecht. Gebruik het contactformulier of bel ons.